Drobečková navigace

Úvod > O školce > Vzdělání

Vzdělání

Předškolní vzdělávání

podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

"Buk je velký strom, budeme jako on"

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, je zařazená do sítě škol v programu světové zdravotnické organizace "Škola podporující zdraví" od 21.6.2012.

Principy a zásady programu ŠPZ PV

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce
 • Učitelky podporující zdraví
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne (pocit bezpečí)
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Správná výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce mateřské školy se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce

Naší vizí je odborně vést předškolní vzdělávání dětí podle principů a zásad programu ŠPZ PV, vytvářet soulad podmínek učebního prostředí, úspěšné a efektivní komunikace a vzdělávacích strategií ve věkově heterogenní skupině dětí od 2 do 6let.            

"Rosteme učením - učíme se růstem"

Jaká je naše školka?

1. Podporující a rozvíjející schopnosti každého dítěte:

 • Podporujeme rozvoj osobnosti každého dítěte, podílíme se  na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílíme se na rozvoji jeho  základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů.
 • Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá dětem k vyrovnávání nerovnoměrností v jejich vývoji před vstupem do základního vzdělávání. (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon)
 • Vytváříme příznivé klima pro spolupráci s  rodiči, partnery a přáteli mateřské školy a vzdělávací podmínky takové, aby bylo podchyceno rozvíjení talentu a nadání dětí, a to ve spolupráci s rodiči, zaměstnanci mateřské školy, externími zaměstnanci a odbornými spolupracovníky.

V celorepublikovém srovnávacím šetření spol. Scio "Mapa mateřské školy" v I. pololetí roku 2012 jsme dosáhli nadprůměrného ohodnocení rodiči :

 • (viz "prázdné" rámečky a v oblastech): modré sloupce :1. příprava na školní docházku, 2. učí novým dovednostem, 3. socializace, 4.další aktivity, 6. hlídání dětí
 • (viz "prázdné" rámečky a v oblastech): hnědé a světle modré sloupce : 1.MŠ má kvalitní řízení, 2. v MŠ je úspěšná komunikace s veřejností,3.v MŠ je respekt a dobrý přístup k dítěti a vedení k samostatnosti, 4.MŠ nabízí bohatou a tvořivou náplň, podnětné prostředí, 5.v MŠ jsou akce pro rodiče a děti, 6. MŠ má pěkné prostředí, 7.MŠ je bezpečná,8.v MŠ jsou podporovány zásady zdravé výživy,9. MŠ má dostatek personálu,10. MŠ nabízí aktivní trávení času

MAPA MŠ 2012 Scio

Rodiče ohodnotili vybavení naší mateřské školy hračkami a pomůckami jako velmi dobré a udělili body 3,88 ze 4 možných. Průměrné ohodnocení v ostatních porovnávaných mateřských školách je 3,67 bodu.

Rodiče dětí naší mateřské školy se dle zjištění domnívají, že se ostatní děti k jejich vlastnímu chovají velmi hezky. V porovnání je dětí v naší MŠ lepší, než v jiných mateřských školách.

2. MAPA MŠ Scio

V čem je naše MŠ "NEJ" podle názoru rodičů:

 1. Přístup pedagogů k dětem
 2. Výběr aktivit a kroužků
 3. Kvalita vzdělávání
 4. Kvalitní vybavení pomůckami a hračkami
 5. Snaha pedagogů o zlepšování, změny k lepšímu
 6. 75% spokojenosti s informovaností rodiče o jeho dítěti, programu atp.

V čem je naše MŠ "NEJ" podle názoru zaměstnanců:

 1. Ve vedení MŠ
 2. Ve snaze zaměstnanců o změny k lepšímu
 3. Ve kvalitě vzdělávání
 4. V přístupu pedagogů a zaměstnanců k dětem
 5. V otevřenosti a vstřícnosti vůči rodičům a veřejnosti

2. Vzdělávání a výchova dětí probíhá podle  ŠVP PV dle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole (Havlínová M., Vencálková E., a kol. Portál 2008)

Principy ŠPZ:

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce

Zásady podpory zdraví v mateřské škole:

 • Učitelky podporující zdraví
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne (pocit bezpečí)
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Správná výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce mateřské školy se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce

2.1 Význam věkově smíšených skupin dětí v předškolním věku je velký

 • Výrazně je omezena soutěživost mezi dětmi.
 • Je omezen prvek prosazování dominantnosti jedince.
 • Věkově smíšená skupina dětí v předškolním zařízení vytváří přirozené rodinné klima.
 • Projevuje se vysoká míra komunikace mezi dětmi různého věku.
 • Vyšší míra komunikace mezi dětmi ve svém důsledku způsobuje vyšší míru používání jazyka (řeči), má vliv na bohatější slovní zásobu, její aktivní a pasívní užívání, rozvíjí gramatickou i logopedickou stránku jazyka, rozvíjí kognitivní (rozumové) složky.
 • Projevuje se vysoká míra spolupráce a kooperace mezi dětmi, vzájemná tolerance, pomoc a respektování individuality jednotlivce i ve smyslu přirozené akceptace různých stupňů vývoje dětí v předškolním věku.
 • Přirozené a optimálnější sociální prostředí pro integraci postižených dětí (v současné době není zařazeno žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami).
 • Jsou zajištěny přirozené formy učení mladších dětí od starších a mezi dětmi navzájem.
 • Pro mladší děti věkově smíšenou skupinou dětí vzniká bezpečné sociální prostředí díky přítomností starších dětí, sourozenců a kamarádů.
 • Starším dětem poskytuje věkově smíšená skupina podmínky pro rozvoj jejich dalších sociálních rolí, posiluje sebevědomí, schopnost organizovat, vést.
 • Projevuje se vyšší míra flexibility v procesu vzdělávání zejména ze strany pedagoga, který pružněji poskytuje dětem formy a metody přiměřeně přizpůsobené individuálnímu věku.

2.2 Věkově smíšená skupina dětí v předškolním věku může fungovat za podmínek

 • Zajištění vhodného vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro věkově smíšenou skupinu dětí v mateřské škole.
 • Před zavedením vzdělávacího programu probíhá diskuse mezi pedagogy a zaměstnanci mateřské školy a rodiči dětí.
 • Vzdělávací program musí přijmout a akceptovat pedagogové, kteří podle něj pracují i ostatní zaměstnanci mateřské školy.
 • Se vzdělávacím programem musí být seznámeni a souhlasit s ním zákonní zástupci dětí a zřizovatel.
 • Na adrese www.theses.cz/id/ekil1h/ je k přečtení BDP Věkově smíšené třídy v mateřských školách.

3. Inovativní

Soustavným vzděláváním pedagogů získáváme nové poznatky z oblasti předškolního vzdělávání dětí, které průběžně aplikujeme v praxi a pravidelně zapracováváme do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a do vzdělávacích projektů. Zařazujeme do výchovně vzdělávacích činností prvky alternativních metod předškolní pedagogiky:

 • prvky Montessori pedagogiky (princip věkové heterogenity, princip pohybu jemné a hrubé motoriky, princip svobody a samostatnosti aj.)
 • prvky Daltonského plánu - samostatné plánování, organizování, hodnocení
 • prvky Waldorfské pedagogiky (škola, která chce člověka připravovat na život nejen znalostně, nýbrž též rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností, důraz je kladen na týmovou spolupráci  aj.)
 • prvky Začít spolu (Step by Step)
  (centra aktivit – dětem dobře přístupné police s různými materiály, hračkami, hrami, pomůckami pro jejich  vlastní výběr podle jejich  zájmů a zaměření, pravidla, aj.)

Informujeme se o novinkách a trendech v předškolním vzdělávání: 

 • zapojení ve vzdělávacích projektech financovaných ESF: "Informatorium školy mateřské"
 • "Spirála"
 • Průběžně zvyšujeme a prohlubujeme svou kvalifikaci: PF UP Olomouc, FF UP Olomouc, kde spolupracujeme v projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí" a dalších
 • Účastníme se zahraničních stážích (Slovinsko program Step by Step, Wales program The Incredible YearsHolandsko program Daltonský plán).

3. Nabízí a zajišťuje pro děti nadstandardní vzdělávací činnosti

 1. Logopedická depistáž v MŠ
 2. Logopedické procvičování v MŠ
 3. Keramické hry
 4. Seznamování s angličtinou
 5. Plavecký kurz
 6. „Učíme se v přírodě“ - realizovaný projekt přírodní zahrady v areálu MŠ "dobrý začátek"
  • podmínky k rozvíjení polytechnické výchovy
  • podmínky k rozvíjení ekologické výchovy
  • podmínky k realizaci experimentů v pěstitelství, vaření aj.
  • podmínky k námětovým hrám s prvky Montessori pedagogiky

5. Spolupracuje se specialisty

 • Logopedická péče
  • Klinická logopedka Paedr. et Bc. Eva Stryková
  • Logopedická asistentka Alena Miklíková
 • Estetický, jazykový a hudební rozvoj
  • Hra na hudební nástroj - zobcová flétna Bc.Darina Dočkalíková
  • Seznamování s AJ Bc. Darina Dočkalíková 
  • Hra s keramickou hlínou Jana Čudová
 • Poradenství
  • Pedagogicko-psychologická poradna Přerov
  • Specifické individuální konzultace se speciálními pedagogy SpMŠ Olomouc, Blanická 16
 • Místní partneři
  • Zřizovatel
  • Zástupci okolních obcí
  • SDH obcí Buk, Radvanice 

Z našeho ŠVP PV

Školní vzdělávací program "Buk je velký strom, budeme jako on"

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace,

 • Se podle podmínek Mateřské školy Buk, příspěvkové organizace, zaměřuje na vzdělávání dětí předškolního věku ve věkově smíšené skupině zpravidla ve věku do 2 do 6-7 let, v prostředí venkovské mateřské školy, která je jediným školským zařízením zřizovatele Obce Buk a slouží také dětem zákonných zástupců – občanů sousedních obcí ( Radvanice, Sobíšky, Zábeštní Lhota, Lazníky, Lázníčky, Lýsky, Osek n/B, Přerov).
 • Podle věkově smíšené skupiny předškolních dětí, úzkých vzájemných a rodinných vztahů ve zúčastněných obcích, mezi rodiči navzájem, zřizovatelem MŠ, starosty okolních obcí a dalšími partnery vzniká charakteristické společenství vesnické, jednotřídní mateřské školy, která soustavně vytváří a pečuje o maximálně podnětné a odpovídající podmínky pro všestranný i individuální rozvoj osobnosti dětí, kterých rodiče mají ztíženou dostupnost dosáhnout na specifické vzdělávací aktivity nabízené ve velkém měřítku ve městě. Proto nabízí mimo zlepšování, obnovu a zkvalitňování vzdělávání a vybavení MŠ i další vzdělávací aktivity, kterými přispívá k všestrannému rozvoji dětské osobnosti a ke zvýšení podnětnosti vzdělávacího prostředí pro předškolní děti v MŠ (seznamování s anglickým jazykem, taneční hry, hry s keramickou hlínou, logopedické procvičování, plavecký kurz, návštěvy solné jeskyně, kulturních aj. akcí ), ale i pro školní děti z okolních obcí  nabízíme možnost  hry na hudební nástroj. Spolupracujeme s OS Most k životu Přerov – hry s keramickou hlínou a dalšími externími spolupracovníky pro zajištění nadstandardních činností pro děti.
  Ve specifických případech konzultují pedagogické pracovnice individuální situace dětí s odborníky v PPP a Sp. MŠ Blanická v Olomouci a dalšími.
 • Dále ve své náplni činností využívá všestranných podnětů od místních spolků, kulturních subjektů, blízkých škol a školských zařízení, smluvně spolupracuje s klinickou logopedkou, která pravidelně dojíždí na individuální konzultace s rodiči, s OPPP v Přerově,  s FOD Prostějov, provádí odborné konzultace se speciálními pedagogy ve Sp MŠ Blanická v Olomouci a získává aktuální informace z prostředí PF UP a FF UP Olomouc prostřednictvím studia pedagogů a DVPP - v projektu "Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí".
 • Spolupracujeme ve vzdělávacím projektu financovaného EU „Informatorium školy mateřské“, "Spirála", který realizuje v rámci DVPP Krajské vzdělávací středisko Nový Jičín.
  Mimoto úzce spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou Prosenice, kam odchází většina dětí do 1. třídy a dalšími dostupnými a zajímavými mateřskými a základními školami.
 • Ve svém zaměření je flexibilní, vždy reaguje na aktuální podmínky a požadavky, zájem dětí, rodičů, zřizovatele, možnosti své a partnerů.
 • Využívá prostředí venkova, kde děti pociťují úzký kontakt s přírodou v rámci ŠVP jako i dalšími projekty souvisejícími s  EVVO  v rámci vzdělávacích, integrovaných bloků, které byly  vypracovávány v rámci tříletého vzdělávacího projektu ESF "Informatorium školy mateřské".

Článek 3 HLAVNÍ CÍLE ŠVP

Záměrem předškolního vzdělávání je sledovat rámcové cíle dle RVP PV :

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojování základů hodnot, na kterých je založená společnost
 3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 4. Rozvíjení osobnosti dítěte po stránce rozumové, psychické i fyzické
 • Rozvíjení schopnosti učení dítěte.
 • Rozšiřovat povědomí a znalosti dětí o okolním světě.
 • Osvojování si základů společenských hodnot.
 • Rozvíjení osobnostních kvalit, schopností a nadání dítěte.
 • Získávání sebedůvěry, zdravého sebevědomí.
 • Rozvíjení schopnosti spolupracovat s ostatními.
 • Získávání samostatnosti.

Článek 4 ROLE PEDAGOGA

 • Profesionálně a erudovaně vytvářet podnětné prostředí k plnění cílů a dosažení očekávaných výstupů.
 • Reagovat profesionálně a pružně na situace, které průběžně vznikají na základě různých podnětů a kvalitativně je zhodnocovat ve vzdělávací práci.
 • Vyhledávat nové podněty, zpracovávat je a vhodně aplikovat v praxi.
 • Průběžně si doplňovat vědomosti a vhodně je využívat ve vzdělávací práci.
 • Tvořivě přistupovat ke spontánní i řízené hře dětí tak, aby byly naplňovány hlavní cíle ŠVP.
 • Je učitelem, poradcem, koordinátorem, organizátorem, pozorovatelem, spolupracovníkem.

Článek 5 DOPORUČENÉ METODY vzdělávacího procesu

 • Komunitní kruh
 • Prožitkové a kooperativní učení
 • Učení prostřednictvím tvořivé dramatiky
 • Využívání aktuálních situací, potřeby objevovat
 • Vytváření prostoru ke spontánní, interaktivní, kooperativní a námětové hře dětí
 • Využívání přírodního prostředí a materiálů, experimentování, získávání poznání vlastním prožitkem a zkušeností
 • Vyhledávání a využívání podnětů z okolí pro získávání znalostí, zkušeností, dovedností a kompetence

Článek 6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY vzdělávacího procesu dle RVP

(rozpracované v pěti integrovaných blocích)

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence činnostní a občanské

ŠVP  PV je zpracován na základě RVP pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2017) a podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole ( Portál 2008, M. Havlínová a kol.).

MŠ Buk

Spolupracujeme s okolními mateřskými a základními školami: 

 • ZŠ a MŠ Prosenice
 • ZŠ a MŠ Osek n/B
 • ZŚ a MŠ Lazníky
 • ZŠ a MŠ Za Mlýnem Přerov aj.