Drobečková navigace

Úvod > O školce > Koncepty, programy > Podklady k realizaci projektů

Podklady k realizaci projektůSWOT analýza

Vnitřní prostředí

1) Vnitřní prostředí  - příležitosti: Budova bývalé školy s nadstandardním prostorem pro MŠ s kapacitou 30 dětí k realizaci předškolního vzdělávání a nadstandardních vzdělávacích činností

a) Přízemí:

 • Třída = 52 m²
 • Herna = 51 m²
 • Výdejna stravy, šatna dětí, šatna zaměstnanců, ředitelna, koutek pro hosty, sklad materiálu, keramická dílnička, WC a umývárna dětí a dospělé

b) 1.poschodí:

 • Ložnice = 50 m²
 • Prostor pro tělesnou výchovu 42 m²
 • WC a umývárna dětí

c) Venkovní areál: 2 části

 • Dvůr + zahrada
 • Přírodní zahrada s jejími typickými prvky
 • Venkovní sklad hraček

1) Vnitřní prostředí:

 • Společné prostory (schodiště) s OÚ Buk, knihovnou
 • Pro velké prostory je větší nákladnost vybavení, údržby

2) Vzdělávání - nadstandartní vzdělávací činnosti díky prostorové kapacitě a zapojení specialistů a externistů do vzdělávání dětí

 • Při běžném provozu lze provádět současně více nadstandardních vzdělávacích činností :
 • Logopedická péče
 • Keramické hry
 • Hra na hudební nástroj (zobcová flétna, klavír)
 • Seznamování s AJ
 

3) Vzdělávání ve věkově smíšené skupině dětí:

 • Přirozené sociální prostředí
 • Snadnější adaptace nových dětí
 • Pestřejší sociální kontakty a zkušenosti
 • Přirozené a snadnější přebíráni poznatků, zkušeností od SD dětí
 • Snadnější rozvoj komunikace
 • Nápodoba postojů, schopností, dovedností
 • Dynamičtější rozvoj dětské osobnosti ve všech oblastech
 • Náročnost vzd. práce na kreativitu a flexibilitu učitelky pro efektivitu vzděl. procesu.
 • Pg. diferencuje úkoly, vzd. činnosti, pohyb dětí.

4) Naplňování indikátorů důležitých oblastí předškolního vzdělávání:

 • Vytvářet, obnovovat a průběžně přizpůsobovat podnětné učební prostředí v MŠ pro vzdělávání dětí.
 • Uplatňovat metody aktivního učení a moderní vzdělávací strategie.
 • Vytvářet a obnovovat estetické prostředí v MŠ.
 • Uplatňovat znalosti a principy úspěšné komunikace na všech úrovních.

5) Kvalifikovanost a kvalita práce pedagožek

 • Soustavné získávání znalostí, poznatků a zkušeností dobré praxe doma i v zahraničí a jejich aplikace ve vlastní práci s dětmi.
 • Předávání a sdílení zkušeností.

6) Kvalifikovanost a kvalita práce asistentky pedagoga (pro děti se sp. potřebami) a chůvy (pro děti od dvou let) 

 • Úzká spolupráce s pedagožkami a rozšiřování znalostí.
 

Vnější prostředí - příležitosti

1) Partneři:

 • Kvalitní pedagogická práce a spolupráce s partnery MŠ
 • Kvalitní spolupráce všech účastníků tvorby MŠ, zájem o její rozvoj a klima školy
 • Zřizovatel MŠ, spolupráce s rodiči
 • SZÚ - garant vzdělávacího programu "Škola podporující zdraví"
 • Spolupráce s centrem EVVO Sluňákov
 • Spolupráce se školami v okolí: ZŠ a MŠ Prosenice, ZŠ a NŠ Osek n/B, ZŠ a MŠ Lazníky, MŠ Přerov, OS MOSTY Přerov, SOU a SŠ Služeb V. Újezd, LD Sokol Přerov 
 • Spolupráce se SP MŠ Blanická Olomouc
 • Spolupráce s JAN Olomouc
 • Spolupráce se SPC Přerov, PPP
 • Spolupráce s KVIC NJ - DVPP
 • Spolupráce s UP Olomouc, PF
 • Spolupráce s LD Sokol Přerov
 • Fundraising (vybavení, hračky, UP)

Vnější prostředí - hrozby

 • Závislost na demografické křivce v regionu, při nízkém počtu dětí omezení vzdělávacích činností (omezení pracovních úvazků pedagogů), zvýšení provozních nákladů na dítě.
 • Zajištění kvalifikovaných pedagožek a nepedagogů a kvalitních pracovníků je v lokalitě obce náročné.

2) Spolupráce:

 • Díky partnerskému vztahu s SDH Radvanice a ZD Moravská zemědělská a.s. Prosenice je zajištěna operativní doprava dětí na koncerty, návštěvy divadla, muzea, plavání, výlety v okolí a nemusíme se spoléhat na aut. linku HD.
 • Doprava do Přerova, Prosenic, Olomouce, Lipníka aj. poměrně   blízkých míst je HD složitější.

SWOT analýza jako komplexní analýza ukazuje na

 1. Mateřská škola má silný potenciál v kvalifikovanosti zaměstnanců, v její podpoře ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnankyň vedením školy, k využívání a posilování silných stránek vnitřních i vnějších podmínek prostředí.
 2. Mateřská škola může eliminovat slabé stránky a vnější hrozby pomocí erudovanosti a dobré praxi kvalifikovaných zaměstnanců a pomocí vnějších příležitostí.
 3. Mateřská škola si je vědoma slabých stránek i vnějších hrozeb.
 4. Mateřská škola může eliminovat hrozby vnějšího prostředí, které by mohly poškodit její silné vnitřní stránky pomocí zkvalitňování vzdělávání a vzdělávací nabídky, rozšiřování spolupráce s partnery, zejména se zřizovatelem.

Strategické cíle

Čeho chce Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dosáhnout?

Strategické cíle Specifické cíle
 • Rozvíjet image školy.
 • Zviditelnit odlišnosti mateřské školy.
 • Aplikovat efektivní komunikaci ve všech rovinách.
 • Realizovat kvalitní předškolní vzdělávání dětí s využíváním a prohlubováním znalostí problematiky, aplikace  výsledků výzkumů, ověřených vzdělávacích strategií, myšlenek a příkladů dobré praxe.
 • Prezentovat značku Zdravá mateřská škola, aplikovat její principy a zásady v programu WHO "Škola podporující zdraví".
 • Akce ve spolupráci s obcí Buk, rodiči dětí, školami v okolí a dalšími partnery a veřejností.
 • Využívání regionálních médií.
 • Úzká a pravidelná spolupráce s rodiči a partnery mateřské školy.
 • Aplikace a využití jednak ověřených strategií a metod alternativních pedagogických směrů a jednak nových ověřených poznatků a výsledků výzkumů.
 • Prezentace mateřské školy.
 • Důraz na dobré klima mateřské školy.
 • Je v okolí jediným školským zařízením, které poskytuje dětem výhradně předškolní vzdělávání.
 • Má propracovaný systém adaptace nově příchozích dětí včetně dvouletých.
 • Komunikace s rodiči probíhá osobním, denním kontaktem, informacemi na nástěnce v šatně dětí. Pravidelná komunikace, předávání informací rodičům a zřizovateli o aktuálním dění (email, web).
 • Uplatňování prostředků efektivní komunikace ve všech rovinách.
 • Rozvíjet vysoce odborný a profesionální tým pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců mateřské školy.
 • Rozvíjet informovanost uvnitř i vně mateřské školy. 
 • Vytvářet podmínky ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.
 • Pravidelná proškolování, DVPP.
 • Disponovat kvalitním systémem vnitřní i vnější komunikace a informovanosti zaměstnanců, veřejnosti (neformální, operativní i formální pracovní porady, e-mail, dálkový přístup k informacím, regionální media.

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, uplatňuje komplexní strategii, kterou chce dosáhnout plnění nastavených cílů a priorit ve svých záměrech a koncepci. Spojuje hledisko profesní erudovanosti s naplňováním potřeb a požadavků veřejnosti a zřizovatele v souladu s jejím hlavním posláním. Tím směřuje ke spokojenosti, pohodě dětí a rodičů a prostřednictvím podnětného prostředí se každé dítě může pod kvalifikovaným vedením bezpečně a úspěšně se rozvíjet.

Při volbě strategie vychází mateřská škola z modelu obecné strategické alternativy, z kombinace strategie stabilizace (zachování dosavadního vývoje) a expanze (další vývoj organizace prostřednictví zkvalitňování a rozšiřování nabídky předškolního vzdělávání v obci). Strategie nejlépe odpovídá pozici organizace na trhu a jejím koncepčním a rozvojovým záměrům.

Vymezení strategických cílů

Strategické cíle a opatření stanovené Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

 1. Zkvalitňování a průběžné modernizování předškolního vzdělávání, rozvíjení klíčových kompetencí dětí.
 2. Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení předškolního vzdělávání.
 3. Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání.
 4. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků.
 5. Podpora dalšího vzdělávání.
 6. Vyhledávání a využívání dalších příležitostí ke zkvalitňování podmínek pro děti v předškolním vzdělávání.

Opatření směřující k realizaci strategických cílů

 • Zapojením mateřské školy do Národní sítě programu Škola podporující zdraví vytvářet podmínky pro celoživotní podporu zdraví dětí.
 • Aktivní účast na vzdělávacích projektech a programech k rozvíjení podmínek vzdělávání pro děti v MŠ.
 • Stabilizovat počet dětí nezávisle na demografické křivce.
 • Udržovat kvalitu nabídky vzdělávacích služeb.
 • Zajišťování finanční podpory z dostupných zdrojů.
 • Uplatňovat zásady efektivní komunikace.

Tvorba školních vzdělávacích programů

 • Směřovat k získání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a klíčových kompetencí, kterých má člověk podporující zdraví dosáhnout.
 • Seznamovat se s cizím jazykem.
 • Seznamovat se s informačními a komunikačními technologiemi.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu napomáhá k účinnější zdravotní a úrazové prevenci a k rozvíjení plnohodnotného života.
 • Vytvářet podmínky pro psychickou i fyzickou pohodu, pocit bezpečí, odpovědnost za vlastní chování a způsob života, duševní odolnost.
 • Rozvíjet dovednosti komunikace a spolupráce a podílet se aktivně na tvorbě podmínek na prostředí pro zdraví

Zvyšování profesionality pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy.

 • Podpora vzdělávání pedagogů zvyšováním a rozšiřováním jejich kvalifikace.
 • Podpora DVPP.
 • Vzdělávání ke zkvalitňování předškolního vzdělávání (tvorba ŠVP PV-ŠPZ PV).
 • Vzdělávání pedagogů k programu ŠPZ PV.
  další vzdělávání učitelů směřující k naplňování priorit – doplňkové pedagogické studium, kvalifikační studium, informační technologie, cizí jazyky,
 • Vzdělávání spojené s přijímáním nové školské legislativy, zákonů.
  a prováděcích předpisů v rámci managementu školy bude podporováno studium - Školský management, Funkční studium I.,II., projektové řízení, evaluace školy či vícezdrojové financování školy.
 • Spolupráce s externími odborníky.
 • Zvyšování  profesionality pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců,  zapojení externích pedagogů do výuky.

Zkvalitňování systému řízení školy

 • V systému evaluačních metod uplatňovat program podpory zdraví.
 • Stabilní rozvoj systému řízení s předpokladem úspěšného fungování mateřské školy založený na moderních metodách.
 • DVPP, studium, předávání zkušeností.