Drobečková navigace

Úvod > O školce > Koncepty, programy > 1. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Škola podporující zdraví

1. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Škola podporující zdravíOd června 2012 je MŠ v Buku zařazena do sítě škol WHO

1. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Škola podporující zdraví realizujeme ŠVP PV podle Kurikula podpory zdraví v MŠ

Evropská i Národní síť Škol podporujících zdraví naplňuje vizi, podle níž má každé dítě a člověk v Evropě právo být vzděláván ve škole, která podporuje zdraví. Posláním takovýchto škol je dosáhnout, aby každé dítě mělo možnost být vzděláváno ve škole, která svou veškerou činností zdraví podporuje.

Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu zdraví. Její složkou je výchova dítěte (člověka) k odpovědnosti za zdraví. Proto jsou hlavními aktéry procesu výchovy ke zdraví rodiče a pedagogové. Program ŠPZ je uváděn do škol od roku 1990, do MŠ od roku 1994. Nese ucelený pohled na postupnou změnu vzdělávání a pedagogiky z hlediska očekávaných perspektiv společenského vývoje ve smyslu strategie podpory zdraví obyvatelstva.

Filosofie podpory zdraví je podložena poznatky z vědy o tom, že zdraví jednotlivce je důsledkem vzájemného, interakčního ovlivňování všech složek (biologické, psychické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální) osobnosti, jeho vztahů k okolnímu světu (celistvost). Interakční přístup vede k porozumění, jak program funguje. Každá z interakčních oblastí může být pro jednotlivce zdrojem rizika a naopak všechny mohou být zdrojem prevence rizik a podpory zdraví. Chránit a posilovat zdraví, znamená pozitivně působit na všechny složky osobnosti dítěte vytvářením a upevňováním návyků v souladu se zdravým životním stylem, a pro to je nejvhodnější období předškolního věku. Interakčnost složek podporujících zdraví znamená propojenost mezi individualitou (organismus, psychické funkce a osobnost), komunitou (prostředí, instituce-škola) a globálními vlivy (společnost, příroda). Jednoduše řečeno jde o vytváření rovnováhy a pohody v procesu výchovy a vzdělávání ve všech jeho podobách, oblastech a složkách. Pocit pohody (nepohody) je subjektivní, avšak závislý na objektivním stavu tzv. funkční rovnováhy (homeostázy). V každé ze složek (biologická, psychická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální) má pocit pohody svou podobu jak u dětí, tak u dospělých. Např. o kvalitě individuálního zdraví z velké části rozhoduje kvalita sociálního prostředí, kde dítě žije (rodina, škola). Proto je individuální zdraví součástí zdraví společenství, komunity.

Cílem je, aby se děti od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Odpovědnosti ke zdraví a získání očekávaných životních kompetencí Tento cíl se stejně tak týká i dospělých ve škole a rodičů.

Prostředky:

 • Bezpečné a podnětné sociální prostředí, protože jeho vliv je na zdraví člověka podstatný a mnohostranný
 • Být kompetentní ve jmenovaných oblastech
 • Informovat se a vzdělávat
 • Organizovat dění v mateřské škole v souladu se zásadami ŠPZ
 • Spolupracovat, participovat

Akceptace 2 principů ŠPZ:

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce

Dodržování 7 zásad mateřské školy podporující zdraví:

 • Učitelka podporující zdraví (odpovědný přístup ke zdravému pojetí, porozumění propojenosti součástí)
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Spontánní hra
 • Zdravá výživa
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce se základní školou
 • Začlenění mateřské školy do života obce

Klíčové kompetence, kterých má člověk podporující zdraví dosáhnout:

 • Rozumí pojetí zdraví/nemoci jako výsledku vzájemně se ovlivňujících složek ( biologické, psychické, interpersonální, environmentální, sociálně kulturní )
 • Uvědomuje si zdraví jako prioritní hodnotu.
 • Dovede řešit problémy a řeší je
 • Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života
 • Posiluje duševní odolnost
 • Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek na prostředí pro zdraví všech

Zdroje

program SZÚ Škola podporující zdraví, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (M.Havlínová a kol.)

zpracovala Bc. Ivana Hájková

VST - Svoboda učení (PDF)

BDP Ivana Hájková (PDF) - "Věkově smíšené třídy v mateřských školách"

MŠ Buk koncerty